Mezoterapia Igłowa

Mezoterapia Igłowa -narodziła sie we Francji w latach 50, za sprawą dr. Michaela Pistora. Zabieg pole­ga­jący na wstrzy­ki­wa­niu małych dawek sub­stan­cji lecz­ni­czej bez­po­śred­nio w skórę. Roztwory do mezo­te­ra­pii to zazwy­czaj mie­szanka trzech sub­stan­cji rewi­ta­li­zu­ją­cych (odmła­dza­ją­cych) i rege­ne­ru­ją­cych, zwa­nych kok­taj­lami. Koktajle dzia­łają w zależ­no­ści od składu: odżyw­czo, rege­ne­ru­jąco oraz pobu­dza­jąco. Substancje te nie prze­cho­dzą do układu krą­że­nia, lecz dzia­łają miej­scowo, powoli roz­cho­dząc się w skó­rze i popra­wia­jąc jej kondycję.

MEZOTERAPIA – to dosko­nała metoda prze­ciw­dzia­ła­nia: sta­rze­niu się skóry, wypa­da­niu wło­sów, powsta­wa­niu cel­lu­litu, roz­stę­pów i przebarwień.

NA CZYM POLEGA ZABIEG MEZOTERAPII:
Za pomocą zastrzy­ków śród­skór­nych lub techniką nappage wpro­wa­dza się sub­stan­cje odżyw­cze w odpo­wied­nie miej­sca, takie jak: twarz, szyja, dekolt, biust, oko­lice oka, skóra owło­siona głowy, pośladki, uda i brzuch. Mezoterapia to nowo­cze­sna metoda rege­ne­ra­cji i odży­wia­nia skóry. Cieszy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią, ponie­waż wpro­wa­dze­nie sub­stan­cji aktyw­nych gwa­ran­tuje szyb­kie i widoczne efekty rewi­ta­li­za­cyjne, co wpływa na dosko­nałe samo­po­czu­cie i zado­wo­le­nie pacjentów.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST ZABIEG MEZOTERAPII OKOLICY OKA, TWARZY, SZYI I DEKOLTU?
Zabieg mezo­te­ra­pii jest prze­zna­czony zarówno dla osób, które zauwa­żają pierw­sze objawy sta­rze­nia się skóry jak i dla osób u któ­rych pro­cesy sta­rze­nia są już bar­dziej zaawan­so­wane. Mezoterapia jest zabie­giem dla osób, które chcą w spo­sób spraw­dzony i nie­zbyt inwa­zyjny popra­wić jędr­ność i nawil­że­nie skóry oraz pozbyć się drob­nych zmarsz­czek. Zabiegi mezo­te­ra­pii można wyko­ny­wać miej­scowo np. tylko na oko­licę oczu lub kom­plek­sowo na całą twarz, szyję, dekolt lub dłonie.

JAK WYGLĄDA ZABIEG MEZOTERAPII?
Procedura mezo­te­ra­pii jest wyko­ny­wana przy uży­ciu bar­dzo cien­kiej igły, którą dostar­czamy odpo­wied­nio dobrane kok­tajle wita­mi­nowe. Metoda jest prak­tycz­nie bez­bo­le­sna. Dla pacjen­tów z niskim pro­giem bólu ist­nieje moż­li­wość znie­czu­le­nia poprzez apli­ka­cję kremu znie­czu­la­ją­cego na 30 min. przed zabie­giem. Po zabiegu na skó­rze widoczne są małe uwy­pu­kle­nia przy­po­mi­na­jące kro­pelkę wody umiesz­czoną pod skórą. Ślady iniek­cji ustę­pują stop­niowo przez okres ok.1- 2 dni, jed­nak nie wyma­gają domo­wej rekon­wa­le­scen­cji. Osobom, które wyko­nują zabieg po raz pierw­szy i mają dodat­kowo ten­den­cję do wystę­po­wa­nia sinia­ków zaleca się wyko­na­nie mezo­te­ra­pii np. przed weekendem.

JAKIMI PREPRATAMI WYKONYWANA JEST MEZOTERAPIA?
Preparaty do zabie­gów mezo­te­ra­pii twa­rzy, szyi i dekoltu zawie­rają w swoim skła­dzie głów­nie kwas hia­lu­ro­nowy i inne indy­wi­du­al­nie dobrane skład­niki takie jak wita­miny A, C, E czy w sub­stan­cje czynne pocho­dzące np. z alg i zie­lo­nej her­baty. Kwas hia­lu­ro­nowy będący głów­nym skład­ni­kiem kok­tajli mezo­te­ra­peu­tycz­nych jest rów­nież związ­kiem natu­ral­nie wystę­pu­ją­cym w naszej skó­rze. Kwas hia­lu­ro­nowy działa jak gąbka wią­żąc w skó­rze wodę. Jedna czą­steczka kwasu hia­lu­ro­no­wego jest w sta­nie zwią­zać ok. 250 czą­ste­czek wody. Z upły­wem czasu ilość kwasu hia­lu­ro­no­wego w skó­rze ulega znacz­nemu zmniej­sze­niu, przez co skóra traci swoją jędr­ność, staje się bar­dziej prze­su­szona i poja­wiają się zmarszczki. Dodatkowo dostar­czane do skóry przy pomocy mezo­te­ra­pii wita­miny wyka­zują 100% swo­jej prze­wi­dzia­nej aktyw­no­ści. Dzięki bez­po­śred­niej dro­dze poda­nia wita­miny nie utle­niają się i są w ilo­ści wystar­cza­ją­cej do spo­wo­do­wa­nia zakła­da­nych pro­ce­sów takich jak zwięk­sze­nie pro­duk­cji kola­genu czy hamo­wa­nie reak­cji wolnorodnikowych.

JAKA JEST ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW MEZOTERAPII?
Ilość zabie­gów oraz ich inten­syw­ność uza­leż­niona jest od stanu skóry oraz ocze­ki­wań pacjenta. W inten­syw­nej fazie zaleca się wyko­na­nie ok. 4 zabie­gów w odstę­pach 2-3 tygo­dnio­wych. W fazie pod­trzy­mu­ją­cej zaleca się 2-3 zabiegi w roku.

JAK PACJENT POWINIEN SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZABIEGU MEZOTERAPII?
Pacjent po wyklu­cze­niu wszyst­kich prze­ciw­wska­zań nie powi­nien przyj­mo­wać przez okres 2 tygo­dni aspi­ryny i innych leków obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi. W przy­padku pacjen­tów z dużą podat­no­ścią do zasi­nień, zaleca się przed pla­no­wa­nym zabie­giem, przez okres ok. 1-2 tygo­dni sto­so­wa­nie na obszar zabiegu maści z wita­miną K.

U pacjen­tów z niskim pro­giem bólu ist­nieje moż­li­wość zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia. Na ok. 30-40 min. przed zabie­giem nakłada się krem znie­czu­la­jący.

JAKIE SĄ PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU MEZOTERAPII?

aler­gie,
ciąża,laktacja
cukrzyca (nie­wy­rów­nana),
stany zapalne skóry,
opryszczka,
skóra źle tole­ru­jąca iniek­cje (skóra bar­dzo płytko una­czy­niona lub z podat­no­ścią do powsta­wa­nia bliznowców),
tera­pie lekami obni­ża­ją­cymi krze­pli­wość krwi,
cho­roba nowotworowa
łuszczyca
stwardnienie rozsiane
choroba Hasimoto
wirusowe zapalenie wątroby
choroby krwi autoimmunoagresji (HIV,WZW C )
Wskazania do wyko­na­nia mezo­te­ra­pii:

sta­rze­nie się skóry – popra­wia jędr­ność, ela­stycz­ność, napię­cie i nawil­że­nie skóry. Spłyca drobne zmarszczki, popra­wia owal twarzy;
cel­lu­lit i roz­stępy – bar­dzo dobre efekty w tera­pii łączo­nej z masa­żem lub ender­mo­lo­gią. Zaleca się wyko­na­nie 6 – 12 zabie­gów w okre­sie 2 miesięcy;
wypa­da­nie wło­sów – w kok­taj­lach lecz­ni­czych mie­sza się pre­pa­raty popra­wia­jące mikro­krą­że­nie skóry głowy, sty­mu­lu­jące odrost włosów.
bli­zny potrądzikowe
poprawia kondycję skóry dłoni

Cennik mezoterapia

Okolice oczu dermaheal 150zł
Okolice light eyes 250zł
Twarz             od 250zł
Twarz, szyja od 300zł
Twarz, szyja, dekolt  od 350zł
Skóra głowy od 200zł
Cellulit, rozstępy od 250zł
Dłonie od 150zł
Znieczulenie od 30zł

 

 

Kontakt:

Gabinet Kosmetyczny
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8
tel. 600 473-179
nefretete.win@gmail.com

 

 

odżywki do rzęs, brwi i włosów

 

Godziny otwarcia:

pn.-pt. 9.00 - 18.00,
sobota - nieczynne